OVLAŠTENJE OD MINISTARSTVA MORA,PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA DeBo GRAĐEVINSKI PODUSTAV

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/21-01/3, URBROJ: 530-06-1-1-23-6, Zagreb, 11. listopada 2023. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo INFRACERT d.o.o., iz Zagreba, Zaharova 7, MB: 081140991, OIB: 87957501835, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim pravilima, u skladu s člancima 39. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 63/20), za željeznički strukturni podsustav „građevinski podsustav“.